به نام خدا

هرشخصی دوست دارددرموقعیت ها و شغل خود، فردی موثر، موفق، و مطرح بوده و به او با دیده  منفعل، بی تفاوت، تاثیر پذیر صرف، گوشه گیر و نا کارآمد نگاه نشود و تمایل داردبتواند بر محیط  کاری خود، همکاران، مدیران و مافوقان و غیره  تاثیر مثبت بگذارد. روش های بسیار زیادی برای این کار وجود دارد که برخی از آنها فهرست وار درج می گردد:

 

 


ادامه مطلب ...