دانش آموزان کوشا؛ یک نمونه سئوال از درس 1 تا درس10 مربوط به درس فناوری برایتان در قسمت ادامه مطلب زیرگذاشته ام شما پس از دریافت، آنها را در دفتر فناوری ثبت نموده ویاد بگیرید.


شما از اینجا دریافت نمایید.