دانش دوست عزیزم نکاتی در مورد گرد کردن وتقریب زدن مربوط به فصل چهارم ریاضی ششم برایتان گذاشتم امیدوارم مفیدباشد.


نکاتی در موردگردکردن وتقریب زدن