« به نام خدا »

استانداردهاي معلم مجرب 

         مبناي اين استانداردها بر اين اساس است كه معلمان تازه كار چه چيزي را بايد بدانند و يا انجام دهند. فرآيند آموزشي معلمان مجرب و كارآمد، نمايشگر درك كامل آنان از نيازهاي تحصيلي؛ احساسي و فيزيكي تك تك يادگيرندگان است.  

        به دنبال هر يك از استانداردهاي معلم مجرب، به ملاك هاي عملكردي پيشنهادي اشاره شده است. انتظار مي رود كه استانداردها و ملاك هاي عملكردي به عنوان يك كل مورد توجه قرار گيرد. نه اين كه به عنوان يك ليست تجويز شده براي ارزيابي عملكرد مورد استفاده واقع شود. ملاك هاي عملكردي براي هر استاندارد ماهيتي توصيفي دارند و بر اساس درجه اولويت ذكر نشده اند.

 استاندارد ۱: معلم مجرب آموزش را طراحي و برنامه ريزي مي كند. ملاك هاي عملكردي: - آموزش را به گونه اي تدوين مي كند كه دانش آموزان را وادار به استفاده از دانش، مهارت و فرآيند هاي تفكر كند. - مهارتها و فرآيندهاي تفكر و محتوا را در ماده درسي تلفيق مي كند. - آن دسته از تجارب يادگيري كه امكان چالش، تلاش، انگيزش و مشاركت فعال در يادگيري را فراهم مي آورد، مورد بهره برداري قرار مي دهد. - موقعيت فيزيكي كلاس را به گونه اي ترتيب مي دهد كه ياددهي و يادگيري امكان به كارگيري روش هاي مختلف را فراهم آورد. - فرآيند ارزيابي مناسب را تدوين مي كند و به كار مي گيرد. - منابع مناسب و گوناگوني را از مدرسه و جامعه؛ در جهت خدمت به يادگيري جمع آوري نموده و از آنها استفاده مي كند. - آن دسته از تجارب يادگيري را كه دانش آموزان را به سازگاري، چاره جويي؛ چالش انگيزي؛ انعطاف پذيري و خلاقيت تشويق مي كند، تدوين و آنها را به كار مي گيرد. - از دانش حاصل از تجارب گذشته براي پيش بيني چالش هاي آموزشي آينده استفاده مي كند. 

 استاندارد ۲: فضاي يادگيري را ايجاد و آن را حفظ مي كند. ملاك هاي عملكردي: - ارتباط حمايت آميز با دانش آموزان برقرار كند و آنان را به چالش كشاند. - به وسيله تعيين انتظارات مناسب در طي فعاليت هاي گروهي، تعامل كلاسي مثبت ايجاد مي كند. - نسبت به تك تك فراگيران حساسيت مناسب نشان مي دهد و به شكلي واقعي پاسخگوي همه دانش آموزان است-  به منظور ارتقا فرايند كلاسي و شيوه هاي آموزشي از خود انعطاف پذيري و خلاقيت نشان مي دهد. - جهت ايجاد يك محيط چندرسانه اي غني مواد و وسايل را به نحو مناسب جاي داده و سازماندهي مي كند. - از انواع فنون كلاس داري كه احساس مسئوليت و مشاركت همه افراد را ترغيب مي كند، استفاده مي كند. - با ديگر همكاران جهت ايجاد يك فضاي يادگيري كارآمد در درون مدرسه همكاري مي كند.

 استاندارد ۳: آموزش را اجرا و اداره مي كند. ملاك هاي عملكردي: - هدف هاي جزيي و حدود انتظار مربوط به يادگيري را بيان مي كند. - ميان يادگيري و دانش قبلي تجارب و سوابق دانش آموزان و نيز انتظار نقش هاي آينده شان ارتباط برقرار مي كند. - از مجموعه مهارت ها، مفاهيم، ويژگي ها و يا فرآيندهاي تفكر كه بايد آموخته شود، الگوسازي كرده و آنها را عملاً نشان مي دهد. - موفقيت هايي جهت افزايش معلومات فراگيران درباره تشابهات و تفاوت هاي فرهنگي ايجاد مي كند. - فراگيران را جهت انعكاس تفكرات خود و ديگران ترغيب، تشويق و تهييج مي كند. - از راهبردهاي مناسب طرح سؤال جهت كمك به دانش آموزان براي تفكر و حل مسأله استفاده مي كند. - آزموني از مباحث اجتماعي مرتبط با محتواي درس براي دانش آموزان ترتيب مي دهد. - از رسانه هاي جديد استفاده بهينه مي كند. - از زمان استفاده بهينه مي كند. - براي دانش آموزان موقعيت هايي را جهت انجام تمرين مطالب آموخته شده فراهم مي كند. - آموخته هاي اشتباه(خطاهاي يادگيري) دانش آموزان را شناسايي مي كند - راهنمايي هاي لازم را انجام   مي د هد و پيشرفت آنان در رسيدن به اهداف معين به طور مستمر بازخورد مي دهد.

 استاندارد ۴: نتايج يادگيري را سنجيده بيان مي كند. ملاك هاي عملكردي: - روش هاي ارزشيابي مناسب را انتخاب مي كند و آنها را مورد استفاده قرار مي دهد. - شرايط مناسبي را براي ارزيابي ايجاد مي كند كه تفاوت هاي اجتماعي و فرهنگي و فيزيكي را مورد توجه قرارداده باشد. - عملكرد دانش آموزان را با استفاده از ملاك هاي تعيين شده ارزيابي مي كند. - موقعيت هايي را براي دانش آموزان جهت ارزيابي، بهبود و ارتقا عملكردهايشان بر اساس نتايج ارزشيابي فراهم مي كند - انتظارات، ملاك هاي ارزشيابي، وضعيت پيشرفت آنان و نقاط قوت و ضعف را به والدين و خود فراگيرنده اعلام    مي كند. والله خبيربما تعملون .