استرس در دانش آموزان

« به نام خدا »

استرس در دانش آموزان

 امروزه رفتارهاي دانش آموزان در محيط هاي خانوادگي و مدرسه باتوجه به يافته هاي روانشناسي از اهميت بالايي برخوردار است  و اين مهم جز باسعي وتلاش والدين ومعلمان و توجه به خصوصيات سنين رشد قابل درك وشناخت نبوده بطوريكه كوچكترين غفلت موجب لطمات روحي ورواني شديدي به آنان وارد خواهد ساخت كه علاج واقعه قبل از وقوع ساده تر و زودتر است .

استرس در دانش آموزان :  استرس خيلي زود و از دوران کودکستان شروع مي شود . استرسبازي را به رقابت در ورزش و کوشش براي برتري و دوستي را به روابطاجتماعي تبديل مي کند .
به گفته يکي از کارشناسان دانش آموزان دروضعيتي قرار مي گيرند که بايد مرتباً پيشرفت کنند و آنها احساس ميکنند که از هيچ حمايتي برخوردار نيستند . کودکان در محيطي قرار گرفتهاند که آنها را بخاطر خودشان نمي خواهند بلکه آنها را براي موفقيتهايشان دوست دارند همه اين عوامل استرس را مي سازند .

استرس و ديسترس : يک روانپزشک اطفال مي گويد : شما بدون استرس زنده نيستيد . او مي گويد درگير و تحت فشار بودن باعث مي شود که شما چيزهاي جديدرا ياد بگيريد و مغز شما عملکرد خود را حفظ کند .
در تمامتئوريهاي اصلي يادگيري استرس وجود دارد اما اگر استرس با تکامل تداخلداشته باشد اين يک مشکل است . گاهي با استرس خيلي زياد اطفال کارآئيخود را از دست مي دهند .

اين يک مسير باريک و ظريفي است کهوالدين بايد تعادل را در آن حفظ کند از طرفي هر کودک نياز بهمحدوديتها و راهنمائي هاي متناسب با سن خود را دارد . و از طرف ديگراغلب والدين مانع طي شدن روند طبيعي يادگيري مي شوند . يک متخصصتکامل کودکان مي گويد : براي اينکه کودکان وظايف خود را انجام دهندنياز نيست آنها را تحت فشار قرار دهيم ولي همچنين مي گويد : بازسازيانگيزه دروني کودکان مهمترين نکته مي باشد . به جاي دادن پاداش نقديبراي نمرات عالي به آنها بگوئيم که به آنها افتخار مي کنيم . انجاموظايف براي جايزه مهمترين چيزي نيست که بايد ياد بگيرند
اين عمل آنها را طوري بار مي آورد که در آينده فقط براي پولکار کنند و هميشه از شغل خود ناراضي باشند . اين مسئله عادلانه نيستکه پدر و مارد بيش از آنچيزي که خود انجام مي داده اند از کودکان خودبخواهند همچنين والدين اغلب فقط به موقعيت فرزندان خود مي انديشند وتحمل هيچ چيز بجز عالي بودن را ندارند .
ما بعنوان اولياء مدرسهو والدين بايد به خود يادآوري کنيم که معمولاً همه افراد هميشه درسطح عالي نيستند و ما نيز اينطور نبوده ايم . اگر کودکي بعلت استرسدچار عدم تحمل شود خانواده بايد مشکل کودک را با يک روانپزشک ياروانشناس در ميان بگذارند .

پيشگيري از استرس مدرسه :

نکات لازم براي پيشگيري از تبديل استرس مفيد به ديسترس ) پريشاني(
 -
زماني را با کودکان خود سپري کنيد . سعي کنيد محيط خانه براي بچه ها باثبات باشد .
 -
در موردقوانين خانه با هم مذاکره کنيد . ( شامل مجازاتهاي قانون شکني ) واين قوانين را اجرا کنيد .
 -
فقط با بچه ها صحبت نکنيدبلکه با آنها ارتباط برقرار کنيد . بچه ها چه وقت بدرفتاري مي کنندبه جاي اينکه آنها را تنبيه کنيد سعي کنيد رفتار آنها را درک کنيد .
به حرفهاي فرزند نوجوان خود توجه کنيد . نيازهاي آنها رابفهميد و قبول کنيد و بدانيد که مدرسه يک روند طولاني مدت مي باشد.يک موفقيت يا شکست مقطعي سرنوشت کودک را تعيين نمي کند . مااولياء مي توانيم و بايد ياد بگيريم که بپذيريم آينده غيرقابل پيشبيني است .
کاري که مي توانيم بکنيم اين است که عشق و حمايتو حضور دائمي خود رانشان بدهيم . مهمترين پيام اين است که ما با آنهاهستيم و ما آنها را دوست داريم و از آنها حمايت مي کنيم يک قسمت ازاين حمايت تنظيم کردن يک برنامه روزانه است .
برنامه روزانهبه کم کردن استرس کمک مي کند . تثبيت زمان معين براي خوابيدن ، بيدارشدن ، حمام کردن در هر سني مهم است . اين کار همچنين باعث مي شود کهبچه ها ياد بگيرند تا در آينده براي خود برنامه ريزي کنند . در شروعمدرسه يک برنامه هفتگي را تعيين کنيد و درباره آن با هم صحبت کنيد .
ارتباطات باعث مي شود که بچه ها از اشتباهات خود درس بگيرند . بچه ها بايد بدانند که ما هميشه به آنها کمک مي کنيم تا مشکلاتشانرا حل کنند و اين مسئله منجر به پيشگيري از بدرفتاري آنها مي شودوقتي بچه ها از شما هميشه انتظار تنبيه دارند کاري را که مي خواهندانجام بدهند به شما نمي گويند بايد بين ايجاد محدوديت ، آمادگي برايبرقراري ارتباط و تنبيه تعادل وجود داشته باشد .
           در سنينمختلف استرس متفاوت مي باشد ، در اينجا انواع استرس در کودکاندبستاني ،‌ راهنمائي و دبيرستاني توضيح داده مي شود. کودکاندبستاني نمي توانند بر اعمال خود کنترل داشته باشند . آنها در حالافزايش مهارتهاي اجتماعي مي باشند . آنها ياد مي گيرند که چطور دوستپيدا کنند ، رفتارهاي تهاجمي خود را کنترل کنند و اضطرار و هيجانات

/ 0 نظر / 141 بازدید