نگاهى به دلايل اضطراب دانش آموزان هنگام امتحانات و راههاى مبارزه با آن

***(  به نام خدا  )*** 

/>/>/> 

نگاهى به دلايل اضطراب دانش آموزان هنگام امتحانات و راههاى مبارزه با آن 

کابوس نمره 20 در خواب آشفته دانش آموزان
           دلش مي خواهد شبامتحان هرگز نرسد ، مرتب خودش را سرزنش مي کند که چرا با اينکه شاگرد زرنگي است ومفاهيم درسي اش را بخوبي فرا گرفته ، نمي تواند از عهده پاسخ گويي به سوالات امتحانبر آيد . هميشه سر جلسه امتحان دلشوره و نگراني از گرفتن نمره اي کمتر امانش را ميبرد . از طرف ديگر سفارشهاي پدر که از او مي خواهد هر طور شده نمره 20 بگيرد او راآرام نمي گذارد . همواره از خود مي پرسد آيا روزي خواهد رسيد که چيزي به نام امتحانوجود نداشته باشد ؟
        شب هاي خرداد ماه هميشه با کابوس امتحان و ترس از نمره بهصبح مي رسد ، ترسي که حتما همه طعم آن را چشيده ايم ، اما به راستي چرا شب هايامتحان اينقدر طولاني و سخت مي گذرند و چطور مي توان در اين شب هايي که شايد سرنوشتيک سال از عمر دانش آموزان به آن بستگي دارد را به راحتي سپريکرد؟        
يک دانش آموز درباره شب هاي امتحان مي گويد : شب هاي امتحانانگار طولاني ترين شب هاي عمر آدم است و هرگز به صبح نمي رسد ، آن شب هر چه درد ومرض است به سراغ آدم مي آيد و نمي گذارد چشم ها يک لحظه با آرامش روي همبيايند
         گاهي حس مي شود امتحان انتقام معلمها از دانش آموزان است ، از بس که سوالات سخت است ، گويي اين سوالات را از کره مريخآورده اند ، هر سال خصوصا روزهاي امتحان پايان سال تحصيلي چند روزي حال بعضي ها بد است ،هميشه فکر مي شود سوالات امتحان خيلي سخت خواهند بود و نخواهند توانست جواب سؤالات را بدهند
شب هاي امتحان خيلي ها نگرانند ، چرا که سرنوشت يک سال از عمرشان  در روز امتحان رقم ميخورد ، اگر نتوانند از پس سوالات برآيند يک سال عقب مي مانند ، به هر صورت جواب پدر و مادر را دادن از جواب سوالات امتحان سخت تراست .
بيشتر شب هاي امتحان خواب نيست در عين حال نمي توان درس همخواند .اضطراب امتحان نمي گذارد لحظه اي آرامش باشد  .در شب هايامتحان اضطراب غول بي شاخ و دمي است که از ناکجا آباد ذهن سر بر مي آورد و افکاردانش آموزان را با تمام توان در پنجه هاي پر التهابش مي فشارد ، اما اضطراب از کجاسرچشمه مي گيرد
اضطراب دانش آموزان ناشي از عدم تسلط آنها بر مفاهيمدرسي است
         يک کارشناس تعليم و تربيت با اشاره به اينکه عمده ترين دليل اضطراب دانش آموزان ، عدم تسلط آنها برمفاهيم درسي است ، مي گويد : ضعف در عملکرد معلمان ، عدم تطبيق مفاهيم کتاب هايدرسي با روحيات دانش آموزان وموارد ديگر سبب جدايي دانش آموزان از کتاب هاي درسي وعدم يادگيري مفاهيم آموزشي مي شود
       آنچه كه مي توان گفت اين است كه امتحان قبل از اينكه وسيله اي باشد براي يادگيري وشناخت نقاط قوت وضعف ونيز شناخت استعداد هاي افراد ، بيشتر جنبه نهايي كار وبه عنوان هدف از آن استفاده مي شود و تاکيدي بر ميزان يادگيري دانش آموزان وجودندارد
نمره 20 يکي از عوامل مهمايجاد استرس و اضطراب در دانش آموزان است  .بيست نمره اي است که اکثروالدين و دانش آموزان در پي آن هستند در حاليکه اين نمره بيانگر يادگيري کامل توسطدانش آموزان نيست ، بلکه فقط نشان مي دهد که دانش آموز مطالب کتاب هاي درسي خود راحفظ کرده است
يک کارشناس با تاکيد بر اينکه ميزان کم اضطراب و استرس ميتواند سبب افزايش تلاش دانش آموزان براي يادگيري شود ، مي گويد : اضطراب ناشي ازامتحانات مي تواند تا 70 درصد سبب کاهش يادگيري دانش آموزان شود
درصدي ازدانش آموزان در روزهاي امتحان اضطراب دارند
       اضطراب يکي از مهم ترينعوامل کاهش يادگيري دانش آموزان خصوصا در مقاطع راهنمايي و متوسطه است . اضطراب امتحان يادگيري دانش آموزان را مختل و سبب بروز اختلالات رفتاريهمچون تيک هاي عصبي و پرخاشگري در آنها مي شود
اكثر دانش آموزان زمان امتحان دچار استرس و اضطراب هستند که اين عامل درصد افت تحصيلي دانش آموزانرا افزايش داده و سبب عدم ارايه کامل آموخته هاي دانش آموزان ميشود
حالت تهوع ،سردرد ، بي حوصلگي و کاهش اشتها از عواملي است که با بروز استرس در روزهاي امتحانبين دانش آموزان بسيار شايع است .

                                                                                   
           نظام ارزشيابي کشور سبب ايجاد استرس و اضطراب در دانش آموزان ميشود . نظام آموزشي فعلي کشور بر محفوظات دانش آموزان تاکيد مي کند ويادگيري دانش آموزان مورد توجه قرار نمي گيرد ، بايد سيستم آموزشي کشور به سمتيادگيري هدايت شود                                                                                                         
              دانش آموزان هر قدر درطول سالزحمت کشيده و درس خوانده باشند در صورتي که در ساعات امتحان ، شرايط مناسبي نداشتهباشند و به هر دليلي نتوانند از پس سوالات امتحان برآيند ، زحمات يک ساله شان هدرمي رود و همين موضوع نيز در بسياري از موارد سبب اختلالات شديد روحي و رواني درآنها مي شود
            با جايگزيني ارزشيابي توصيفي به جايارزشيابي نمره اي ، اضطراب و استرس دانش آموزان به حد اقل مي رسد ، درحال حاضر حدود 6 هزار دانش آموز در مقطع ابتدايي در قالب 200 کلاس و 100 مدرسه تحتپوشش ارزشيابي توصيفي قرار دارند ، اين طرح به صورت آزمايشي در حال اجراست و چنانچهبه نتايج مطلوب برسد در سال تحصيلي آينده به صورت سراسري برگزار ميشود

           به جز نظام ارزشيابي کههمواره با ايجاد استرس و اضطرابي که در بر دارد سبب مشکلات روحي براي دانش آموزانمي شوند و فهم مطالب درسي را کاهش مي دهند ، عواملي همچون تاکيد خانواده ها بر نمره ، ايجاد ترس و دلهره بيجا از سوي خانواده به منظور کسب نمرات بالاتر و تاکيد بيشاز حد آنها درباره درس خواندن و ترس از مردودي جزء عواملي هستند که بر اضطراب دانشآموزان مي افزايد و سبب بروز انواع مشکلات روحي و رواني در آنها ميشود
نظام ارزشيابي سلامت رواني دانش آموزان را به خطر انداختهاست
         اثراتمنفي مردودي بر بهداشت رواني دانش آموزان  اثرت منفي غير قابل جبراني مي گذارد بطوري كه در حال حاضر ارزشيابي از دانشآموزان با نمره و مقياس کمي صفر تا20، سلامت روان آنها را به خطر انداخته است وميزان فهم مفاهيم درسي را به حداقل رسانده است                                                                                                           

      ارزشيابي بر اساس نمره و مقياس کمي صفر تا بيست حساسيت 20 زدگي را در ميان دانشآموزان و والدين آنها رايج کرده و اين در حالي است که اين حساسيت در کسب نمره بيست

/ 0 نظر / 26 بازدید