استانداردهاي معلم مجرب

« به نام خدا »

استانداردهاي معلم مجرب 

         مبناي اين استانداردها بر اين اساس است كه معلمانتازه كار چه چيزي را بايد بدانند و يا انجام دهند. فرآيند آموزشي معلمان مجرب وكارآمد، نمايشگر درك كامل آنان از نيازهاي تحصيلي؛ احساسي و فيزيكي تك تكيادگيرندگان است.  

        به دنبال هر يك از استانداردهاي معلم مجرب، به ملاك هاي عملكرديپيشنهادي اشاره شده است. انتظار مي رود كه استانداردها و ملاك هاي عملكردي به عنوانيك كل مورد توجه قرار گيرد. نه اين كه به عنوان يك ليست تجويز شده براي ارزيابيعملكرد مورد استفاده واقع شود. ملاك هاي عملكردي براي هر استاندارد ماهيتي توصيفيدارند و بر اساس درجه اولويت ذكر نشده اند.

 استاندارد ۱: معلم مجرب آموزش را طراحيو برنامه ريزي مي كند. ملاك هاي عملكردي: - آموزش را به گونه اي تدوين مي كند كهدانش آموزان را وادار به استفاده از دانش، مهارت و فرآيند هاي تفكر كند. - مهارتهاو فرآيندهاي تفكر و محتوا را در ماده درسي تلفيق مي كند. - آن دسته از تجاربيادگيري كه امكان چالش، تلاش، انگيزش و مشاركت فعال در يادگيري را فراهم مي آورد،مورد بهره برداري قرار مي دهد. - موقعيت فيزيكي كلاس را به گونه اي ترتيب مي دهد كهياددهي و يادگيري امكان به كارگيري روش هاي مختلف را فراهم آورد. - فرآيند ارزيابيمناسب را تدوين مي كند و به كار مي گيرد. - منابع مناسب و گوناگوني را از مدرسه وجامعه؛ در جهت خدمت به يادگيري جمع آوري نموده و از آنها استفاده مي كند. - آن دستهاز تجارب يادگيري را كه دانش آموزان را به سازگاري، چاره جويي؛ چالش انگيزي؛ انعطافپذيري و خلاقيت تشويق مي كند، تدوين و آنها را به كار مي گيرد. - از دانش حاصل ازتجارب گذشته براي پيش بيني چالش هاي آموزشي آينده استفاده مي كند. 

 استاندارد ۲: فضاي يادگيري را ايجاد و آن را حفظ مي كند. ملاك هاي عملكردي: - ارتباط حمايت آميزبا دانش آموزان برقرار كند و آنان را به چالش كشاند. - به وسيله تعيين انتظاراتمناسب در طي فعاليت هاي گروهي، تعامل كلاسي مثبت ايجاد مي كند. - نسبت به تك تكفراگيران حساسيت مناسب نشان مي دهد و به شكلي واقعي پاسخگوي همه دانش آموزان است-  به منظور ارتقا فرايند كلاسي و شيوه هاي آموزشي از خود انعطاف پذيري و خلاقيت نشانمي دهد. - جهت ايجاد يك محيط چندرسانه اي غني مواد و وسايل را به نحو مناسب جايداده و سازماندهي مي كند. - از انواع فنون كلاس داري كه احساس مسئوليت و مشاركت همهافراد را ترغيب مي كند، استفاده مي كند. - با ديگر همكاران جهت ايجاد يك فضاييادگيري كارآمد در درون مدرسه همكاري مي كند.

 استاندارد ۳: آموزش را اجرا و اداره ميكند. ملاك هاي عملكردي: - هدف هاي جزيي و حدود انتظار مربوط به يادگيري را بيان ميكند. - ميان يادگيري و دانش قبلي تجارب و سوابق دانش آموزان و نيز انتظار نقش هايآينده شان ارتباط برقرار مي كند. - از مجموعه مهارت ها، مفاهيم، ويژگي ها و يافرآيندهاي تفكر كه بايد آموخته شود، الگوسازي كرده و آنها را عملاً نشان مي دهد. - موفقيت هايي جهت افزايش معلومات فراگيران درباره تشابهات و تفاوت هاي فرهنگي ايجادمي كند. - فراگيران را جهت انعكاس تفكرات خود و ديگران ترغيب، تشويق و تهييج ميكند. - از راهبردهاي مناسب طرح سؤال جهت كمك به دانش آموزان براي تفكر و حل مسألهاستفاده مي كند. - آزموني از مباحث اجتماعي مرتبط با محتواي درس براي دانش آموزانترتيب مي دهد. - از رسانه هاي جديد استفاده بهينه مي كند. - از زمان استفاده بهينهمي كند. - براي دانش آموزان موقعيت هايي را جهت انجام تمرين مطالب آموخته شده فراهممي كند. - آموخته هاي اشتباه(خطاهاي يادگيري) دانش آموزان را شناسايي مي كند -راهنمايي هاي لازم را انجام   مي د هد و پيشرفت آنان در رسيدن به اهداف معين به طورمستمر بازخورد مي دهد.

 استاندارد ۴: نتايج يادگيري را سنجيده بيان مي كند. ملاك هايعملكردي: - روش هاي ارزشيابي مناسب را انتخاب مي كند و آنها را مورد استفاده قرارمي دهد. - شرايط مناسبي را براي ارزيابي ايجاد مي كند كه تفاوت هاي اجتماعي وفرهنگي و فيزيكي را مورد توجه قرارداده باشد. - عملكرد دانش آموزان را با استفادهاز ملاك هاي تعيين شده ارزيابي مي كند. - موقعيت هايي را براي دانش آموزان جهتارزيابي، بهبود و ارتقا عملكردهايشان بر اساس نتايج ارزشيابي فراهم مي كند - انتظارات، ملاك هاي ارزشيابي، وضعيت پيشرفت آنان و نقاط قوت و ضعف را به والدين وخود فراگيرنده اعلام    مي كند.والله خبيربما تعملون . 81qsxuv.gif

/ 0 نظر / 24 بازدید