براي توسعه خلاًقيت فكري خود، روش هاي ده گانه زير را به كار گيريد:

براي توسعه خلاًقيت فكري خود، روش هاي ده گانه زير را به كار گيريد:
1- بهترين انتخاب : سعي كنيد براي يك مساله ، چند پاسخ صحيح ارائه نموده و سپس بهترين آن را انتخاب نماييد.
2- گسترش فكر: براي فكر كردن به مساله اي، از منطقي بودن بيش از حد پرهيز كرده و به فكرتان اجازه بدهيد به مسايل مجازي تخيلي يا تحليلي راه يابد.
3- قانون مبارزه : روش هاي عادت شده را به سرعت نپذيريد. بلكه سوالاًت متعددي را براي خود مطرح كرده و انعطاف پذير باشيد.
4- تجربه كنيد: سعي نماييد با مسائل مختلف روبرو شده و نتايج عملي آنها را بيابيد.
5- عدم قطعيت : سعي كنيد علاًوه بر آن كه همه امور را شفاف ميسازيد، ولي هيچ امري را با قطعيت پايان يافته تلقي نكنيد و بگذاريد راه تغيير و تحول باز باشد.
6- نگرش به اشتباهات از ديد مثبت : اجازه ندهيد ترس از اشتباه شما را خاموش و متوقف سازد. امتحان و اشتباه مي تواند ما را به موفقيت رهنمون نمايد.
7- وقت گذاشتن براي تفريح : تفريحات سالم نه تنها باعث كاهش تنش و فشار مي گردد، بلكه انسان را به سمت خلاًقيت و كشف موضوعات جديد سوق مي دهد.
8- شكستن باورهاي تخصصي :
به منظور گسترش و توسعه عقايد بايد قالبهاي ذهني را شكست و به اطلاًعات موجود خود اكتفا نكرد، زيرا نظرات ديگران مي تواند براي ما بسيار مفيد باشد.
9- جمع اضداد: از تناقض ها و تفاوت ها نهراسيد. اجازه دهيد از برخورد افكار، تفاوت ها و تناقض ها، فكرهاي نو تراش نموده و راه هاي جديد نمايان گردد.
10- اعتماد به خلاًقيت : چنانچه شما تصور كنيد كه خلاًق هستيد، بنابراين فرصت هاي آفرينش ، پيش گويي و توان انجام كار را خواهيد داشت.

 

/ 0 نظر / 20 بازدید