چگونه به اعتمادبه نفس برتردست يابيم ؟

چگونه به اعتمادبه نفس برتردست يابيم ؟

مقدمه :

 اكثر ما به گونه اي در مورد اعتماد به نفس صحبت مي كنيمكه گويي از عالم غيب آمده است . مثلاً‌ امكان دارد بگوييم :« او خوششانس است به دليل اينكه اعتماد به نفس زيادي دارداما آيا بهراستي ما معني درست اعتماد به نفس را مي دانيم ؟ آيا اين واقعاً‌شانس است كه ما را از ويژگي با ارزش برخوردار مي سازد ؟ و يا اصلاًربطي به شانس ندارد؟ اگر اين طور باشد آيا فقط برخي از مردان يا زنانبه طور مادرزاد خوش شانس هستند؟ و اگر چنين نيست شما چطور به اعتمادبه نفس برتر دست پيدا مي كنيد؟ در مطالب بعدي اين پرسش ها مورد بحثقرار گرفته و به آن ها پاسخ داده مي شود! پس از خواندن اين مطالبفرصتي كوتاه براي تفكر در مورد آن به خودتان بدهيد و قبل از اين كهعملاً‌ اقدامي انجام بدهيد ، ‌مطالب را به طريقي مورد مشاهده و بحثقرار دهيد كه بتوانيد آن ها را با تجربه هاي شخصي خود مرتبط سازيد . اين مطالب شما در پيمودن مسير درمان عدم اعتماد بنفس راهنمايي مي كند .

درك صحيح از اعتماد به نفس :

اگر مي خواهيد به اعتماد به نفس بيشتري دست پيدا كنيداولين گامي كه بر مي داريد اين است كه تصويري از شخص ايده آل در ذهنخود مجسم كنيد .
حالا اين سؤال پيش مي آيد كه چطور افراد داراياعتماد به نفس را شنا سايي كنيم ؟
با كمي توجه خواهيد ديد كه افرادداراي اعتماد به نفس اين طور رفتار مي كنند :
۱- خودشان را دوستدارند و اهميتي نمي دهند كه ديگران از توجه آن ها به خودشان آگاهشوند .
۲- خودشان را درك مي كنند و در حين رشد و پيشرفت به كاوشو جستجو در مورد خود ادامه مي دهند .
۳- خواسته هاي خود را ميشناسند و از اين كه براي خودشان هدف هاي جديدي را در نظر بگيرند نميهراسند .
۴- مثبت انديش هستند و هرگز در برابر اشتباهات و مشكلاتضعف نشان نمي دهند .
۵- رفتاري ماهرانه دارند و مي دانند كه درهر موقعيت خاصي چه رفتاري مناسب تر است .
حال بياييد بررسي كنيمكه چرا وقتي در جمع افرادي كه اعتماد به نفس دارند احساس خوبي داريم :
۱- براي اينكه مي دانيم در كنار چه كساني هستيم .
۲- آنهابا صداقت و بي ريا هستند و هر وقت كه خوشحالند ما را نيز در شادي خودشريك مي سازند و هر وقتي عصباني و نگرانند ما را نيز در جريان ميگذارند . پس نبايد در مورد اين كه آنها چگونه در مورد ما و ياموقعيتي كه در آن قرار داريم فكر مي كنند نگران باشيم .


۳- آن هابراي اين كه احساس توانايي پيدا كنند و توانمندي خود را ثابت كنندنيازي به سركوب كردن ديگران ندارند. پس به راحتي مي توان به آنهااعتماد نمود چون صداقت دارند و از كسي سوء استفاده نمي كنند .
۴- آنها كم كم ما را نيز به داشتن و تقويت اعتماد به نفس قوي تشويق ميكنند چون خودشان هم دوستي با افراد داراي اعتماد به نفس را ترجيح ميدهند .
۵- آنها خودشان را شخص كاملي نمي دانند و تمايل دارند ضعفها و اشتباهات خود را بشناسند .
۶- اكثراً سرزنده بوده و انرژيخود را ارزشمند مي دانندو با دقت و وسواس زيادي از آن بهره مي برند .
۷- آنها مي توانند آرام و راحت باشند ، چون احساس نمي كنند كهبراي اثبات وجود خود بايد رفتار يا گفتاري احساسي و هيجاني نشان دهند .
۸- آنها احساس خوش بيني خود را به ما منتقل كرده و به جاي اينكه بيشتر اوقات از مشكلات شكايت داشته باشند ،‌ خلاقانه وبه شكليمبتكرانه در مورد شان فكر مي كنند .

آيا مي دانيد براي عدم اعتماد به نفس چه هزينه هايي مي پردازيد ؟

افراد كمي را مي شود يافت كه با رنج و ناراحتي كه ناشياز عدم اعتماد به نفس است ، روبرو نشده باشند . اما بد نيست مشكلاتيرا كه در اين مورد براي ما بوجود مي آيند مرور كنيم

/ 0 نظر / 62 بازدید